การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้  หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน  ความผิดพลาด  การละเว้น  การหยุดชะงัก  ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส  ถึงแม้ว่า สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย  สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น  นอกจากนี้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม  รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น