1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้  ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ  ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้  หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ  ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1  ผู้ใช้บริการอาจได้รับ  เข้าถึง  สร้าง  ส่งหรือแสดงข้อมูล  เช่น  ไฟล์ข้อมูล  ข้อความลายลักษณ์อักษร  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ดนตรี  ไฟล์เสียง  หรือเสียงอื่นๆ  ภาพถ่าย  วิดีโอ  หรือรูปภาพอื่นๆ  โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  "เนื้อหา"

2.2  เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ  อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น  ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข  จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3  ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  หรือหยาบคาย  อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ  ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ  ซึ่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2.5  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร  หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ  หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.6  การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5  ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ  และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ  ไฟล์  เอกสารใดๆ  หรือเนื้อหาอื่นๆ  ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

2.7  ในกรณีที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หยุดให้บริการเป็นการถาวร  หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3. สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เช่น  ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง  เป็นจริง  และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ  หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2  ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้  เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  และไม่ขัดต่อกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักปฏิบัติที่่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3  ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น  รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์)  นอกจากช่องทางที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จัดเตรียมไว้ให้  เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้  ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.4  ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา  คัดลอก  ทำซ้ำ  ขาย  แลกเปลี่ยน  หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ  เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.5  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.6  ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ  รวมถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม  รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ  ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

4.2  กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้  โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ  แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้  จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์แล้วเท่านั้น  และในการให้ความยินยอมดังกล่าว  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้  ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด  รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ  ซึ่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นผู้จัดทำขึ้น  ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

5.2  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์กำหนดให้เป็นความลับ  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

5.3  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า  เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายการบริการ  ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย