"รางวัล ลูกจ้างประจำและพนักงานดีเด่น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์"

61 2

นายอำนาจ สวัสดีสันเทียะ ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 

62 2

นายสมชาย ขอนโพธิ์ ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

65 1

นางสาวขนิษฐา สังขวัฒน์ ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

65 2

 นายเสมา สุวรรณ พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565