สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ที่อยู่ : 1213 หมู่ที่ 11 ถ.กองวัคซีน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130    
โทรศัพท์ : 044-311476, 044-312863, 044-315678 โทรสาร : 044-315931, 044-315198
เว็บไซต์ : https://biologic.dld.go.th/ อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
รายชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายใน e-mail adderss
นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักฯ 1144 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย  4106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอนันต์  ท้าวเพชร  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์ 1126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
นางศรุดา   เรืองหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางมณีรัตน์  ป๊อกเทิง หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 1151 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศันสนีย์  แขนโคกกรวด หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 1131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอังคณา  สายแวว หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล 1141 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  และหัวหน้างานสถานที่    
นายโชคอนันต์  คงกระพันธ์ หัวหน้างานยานยนต์ 1139 -
นายไพบูลย์ โสภาพล หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ 1118 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายรังสรรค์  รักษกุลวิทยา หัวหน้าฝ่ายคลังวัสดุและครุภัณฑ์ 1115 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  และหัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ 1303  
นางสาวทิพวรรณ จันทะโสม หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
นางสาวดวงพร  มาชมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวนุรี  ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบำบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม 1306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกังวาน จึงธีรพานิช หัวหน้ากลุ่มผลิตชีวภัณฑ์  1113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
       
นายอนุรักษ์  ตระการรังสี หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 4102, 4106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุรพัฒน์  เลาหวณิช หัวหน้าฝ่ายวัคซีนวัคซีนสัตว์ปีก 2129, 2130 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกังวาน จึงธีรพานิช หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 1136 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายไชยา   สง่าประโคน หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ์ 1120 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปณิธาน  ทองทา หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 4114  
นายนพคุณ  มูลสิน หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก 2137  
นางสาวเบญจมาศ แสงเพ็ง หัวหน้าฝ่ายทดสอบวัคซีนโรคอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 1134  
  และหัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 1134  
นางอารีรัตน์  สุดโต หัวหน้าฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบการผลิต 2138 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุพายา ตรีกมล หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 1155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายดิถี  ประเสริฐสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการและการตลาด 4463 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
นายวิษณุ  ศรีแสน หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบำรุง 1135, 1150 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพรชัย  ศรีดามา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 1122 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอัตพงศ์ นาคะปักษิณ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง 1166 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  และหัวหน้าฝ่ายเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง    
นายนิคม  บุญยาน หัวหน้าฝ่ายผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ 5000  
       

อัพเดต : ตุลาคม 2564