price vac june6010/07/63 ตลาดวัคซีนสัตว์ ในประเทศไทย 2019

ตลาดวัคซีนสัตว์ ในประเทศไทย โดย น.สพ. สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล

          ปัจจุบันการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย มีแหล่งที่มาของวัคซีน 2 ส่วน โดย 1. ผลิตโดยกรมปศุสัตว์

2. นำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มวัคซีนสำหรับสุกร 2. กลุ่มวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

3. กลุ่มวัคซีนสำหรับโค-กระบือ แพะแกะ และ 4. กลุ่มวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัข – แมว)

กรมปศุสัตว์ในปัจจุบันผลิตวัคซีนใน 3 กลุ่มคือ

1. วัคซีนสำหรับสุกร

          1.1 วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร

          1.2 วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร

2. วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

          2.1 วัคซีนรวมนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

          2.2 วัคซีนกาฬโรคเป็ด

          2.3 วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนลาโซต้า

          2.4 วัคซีนฝีดาษไก่

          2.5 วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

          2.6 วัคซีนอหิวาต์เป็ด – ไก่

3. วัคซีนสำหรับโค – กระบือ แพะแกะ

          3.1 วัคซีนแบลคเลก

          3.2 วัคซีนเฮโมรายิก เซพติซีเมีย

          3.3 วัคซีนแอนแทรกซ์

          3.4 วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค กระบือ แพะแกะ

          3.5 วัคซีนบรูเซลโลซีส

          (กลุ่มวัคซีนสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้ทำการผลิต) ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของวัคซีนกรมปศุสัตว์ ยังไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งปริมาณและรายชนิดวัคซีน จึงควรทราบภาวะการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และทดแทนการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ

่>>อ่านต่อ