แผนจัดซื้อวัสดุ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567   รายละเอียด  วัสดุเคมีภัณฑ์ วัสดุโรงงาน