02/02/67 ที่ eb-29/2567(สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคลิสติน ซัลเฟต (Colistin sulphate) จำนวน 150,000 กรัม | รายะลเอียด