24/10/66 ที่ eb-5/2567 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ | รายละเอียด