03/01/67 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อซาโปนิน (Saponin) จำนวน 120 กิโลกรัม | รายละเอียด