10/11/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ | รายละเอียด