27/02/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ | รายละเอียด