ใบสั่งซื้อเลขที่ 186/2566 (สทช.) ซื้อ capsule filter 3 micron จำนวน 40 ชิ้น | รายละเอียด