pr120167 3

04/03/67 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2567) | รายละเอียด