app0117/08/58 รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนังงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด