27/02/67 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ | รายละเอียด

pr120167 2

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567