31มค67อบรมISOกิจกรรมที่5ห้องประชุมFวันพุธที่ 31 มกราคม 2567
นายสัตวเเพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสัตวเเพทย์สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017(Risk Management)” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศภิชา เนียมทอง ที่ปรึกษาอิสระด้านมาตรฐาน ISO 17025 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/

31มค67อบรมISOกิจกรรมที่5ห้องประชุมF