191255

ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการชีวภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

โดยมีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ทฤษฏี ชาวสวนเจริญ เป็นประธานกล่าวเิปิดงาน และ

นายสัตวแพทย์วิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

 

ภาพ : กิจภูมิ

ข่าว : ฐิติรัตน์