page160354

วันที่ 16-17 มีนาคม 2554 สทช.จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิต

เรื่อง"เทคนิดการจัดการเครื่องแก้วและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ" ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

ดำเนินการโดย ฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วิทยากรรับเชิญ นายปวิน งามเลิศ และ ดร.สมบัติ คงวิทยา จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ