130267 21813/02/67 ภาพกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองวัคซีน ครบรอบ 94 ปี (พิธีการเช้า)

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีน) ครบรอบ 94 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การจัดงานให้ครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงาน และอุทิศส่วนบุญแก่สัตว์ทดลองที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิต การทดลอง นอกจากนี้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานดีเด่น และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้าง แบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเรียนดี และทุนบุตรผู้มีรายได้น้อย ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับกองวัคซีนหรือสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2473 โดยเจ้ากรมเพาะปลูกพระสิทธิโกสัยพันธุ์(พระยาอาหารบริรักษ์)และ ดร.อาร์.พี.โจนส์ ที่ปรึกษาสัตวแพทย์ กระทรวงเกษตราธิการ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ โดยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นลำดับ ด้วยความอุตสาหะและเสียสละของบุคลากรรุ่นก่อนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวปศุสัตว์ ❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️ # ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์