morning 00013/02/66 ภาพกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองวัคซีน ครบรอบ 93 ปี (พิธีการเช้า)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากองวัคซีน หรือสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ครบรอบ 93 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การจัดงานให้ครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงาน และอุทิศส่วนบุญแก่สัตว์ทดลองที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิต การทดลอง นอกจากนี้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลพนักงานดีเด่น 2 ท่าน และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 40 ทุน แบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเรียนดี และทุนบุตรผู้มีรายได้น้อย ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับกองวัคซีน หรือสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ก่อตั้งเมื่อปี 2473 โดยพระยาอาหารบริรักษ์และด๊อกเตอร์ อาร์.พี.โยนส์ มีภารกิจในการผลิตวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ โดยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นลำดับ ด้วยความอุตสาหะและเสียสละของบุคลากรรุ่นก่อนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทช.)