- ตัวอย่าง (หน้ากระดาษแนวนอน) สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ (กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย) | Download 

- ตัวอย่าง (หน้ากระดาษแนวตั้ง) สรุปผลการจัดซื้อครุภัณ์ 12 รายการ (ต่อ) | Download

- แบบฟอร์มสรุปผล | Download