23/09/64 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทด้านการเกษตรฯ | รายละเอียด