การใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (FMD vaccine in dairy cow) | รายละเอียด