10/11/65 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 8,000 กิโลกรัม | รายละเอียด