แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2561

 

1. แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2561 

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) แบบฟอร์ม IDP : A | รายละเอียด

 

2.  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

 -การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย (14/09/2561) | รายละเอียด

 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (IDP A)

 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

 

-โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) (14/09/2561) | รายละเอียด

 หลักฐานการวางแผน

 หลักฐานการดำเนินการ

 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ