แบบเสนอโครงการวิจัย ปี 2561

คู่มือการดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการ

คู่มือการดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการ | รายละเอียด

 

แบบเสนอโครงการวิจัย

 

preview f2แบบเสนอโครงการวิชาการ | รายละเอียด 

 

ภาคผนวก

ผนวก 6 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 7 : ตัวอย่างภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 8 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามประเภทต่างๆที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 9 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยจำแนกตามประเภทต่างๆที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า1 ปี)
ผนวก10 : จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก13 : จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก14 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก15 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก16 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นที่สูง
ยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว
ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสำปะหลัง
ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ