ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

765296
TodayToday992
YesterdayYesterday1726
This WeekThis Week992
This MonthThis Month53408
All DaysAll Days765296
Home เอกสารดาวน์โหลด แบบฟอร์ม-งานการเงิน แบบฟอร์ม-งานการเงิน

แบบฟอร์ม-งานการเงิน (อัพเดต2562)

1. ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม กรณีการจ้างอัตราค่าลงทะเบียนอัตราเดียว | Download

2. ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีการแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนหลายอัตรา | Download

3. คำขอรับเงินผ่านธนาคาร(ข้าราชการ ลูกจ้าง) | Download

4. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล | Download

5. บันทึกยืมเงิน | Download

6. แบบขอเพิ่มเจ้าหนี้ ระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย (Barcode-ระบบบาร์โค้ด) | Download

7. แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย | Download

8. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคลภายนอก) | Download

9. แบบแจ้งการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (จ้างเหมา) | Download

10. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินงบประมาณ | Download

11. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย | Download

12. แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต | Download

13. แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านธนาคาร | Download

14. แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ | Download

15. แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จลูกจ้าง(แบบ ลจ.1) | Download

16. ใบนำส่งเงิน | Download

17. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | Download

18. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) | Download

19. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ 7223) | Download

20. ใบสมัครเป็นบัตรเครดิต โครงการบัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด | Download

21. ใบสำคัญรับเงิน | Download

22. สัญญาการยืมเงิน | Download

23. สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ | Download

24. หลักฐานที่ยื่นกองคลัง กรณียื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ 3 เดือน) | Download

**************************************************************************************