เมนูสำหรับผู้เบิกในคลังย่อยคลังย่อย..........Log in
[0.1] ขอเบิกภายในคลังวัสดุย่อย
[0.2] สถานะใบเบิกภายในคลังวัสดุย่อย

เมนูสำหรับผูู้ควบคุมคลังย่อย..........Log in
[1.1] ขอเบิกจากคลังวัสดุกลาง
[1.2] ใบเบิกจากคลังวัสดุกลาง
[1.3] ใบเบิกภายในคลังวัสดุย่อย-อนุมัติจ่าย
[1.4] จัดการข้อมูลผู้เบิกภายในคลังย่อย
[1.5] สรุปการเบิกจ่ายภายในคลังวัสดุย่อย
[1.6] ขอยืม-ส่งคืนระหว่างคลังย่อย

เมนูสำหรับผู้ควบคุมคลังกลาง..........Log in
[2.1] ใบเบิกจากคลังวัสดุย่อย
[2.2] แก้ไขใบเบิกคลังวัสดุย่อย
เมนูสำหรับผู้บริหารจัดการระบบ..........Log in
[3.1] นำเข้ารายการวัสดุใหม่
[3.2] นำเข้ารายการวัสดุเก่า
[3.3] แก้ไขรายการวัสดุในคลังกลาง
[3.4] ติดตามความเคลื่อนไหวชนิดวัสดุ
[3.5] รายงานวัสดุคงเหลือตามช่วงเวลา
[3.6] สรุปการเบิกจ่ายรวมทุกคลังวัสดุย่อย
[3.7] จัดการข้อมูลบริษัท
[3.8] ข้อมูลการเบิกของผู้ควบคุมคลังย่อย
[3.9] จัดการข้อมูลผู้ควบคุมคลังวัสดุย่อย
[3.10] ส่งออกไฟล์รายงาน Worksheet
[3.11] รายงานสรุปวัสดุคงเหลือส่งกองคลัง
[3.13] ระบบค้นหา
[3.14] รายงานผู้ใช้ระบบ
[3.15] รายงานสรุปรายละเอียดวัสดุคงเหลือ (รายเดือน)