ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(EIS/MIS)
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย