บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัตวแพทย์ ชำนาญงาน
2 นางสาวปภัทร์ศิริ มนตรีเฉลิมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
3 นายบัณฑิต มีโชคสม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
4 นายไชยวัฒน์ นาคจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
5 นายณัฐพล สระทองอยู่ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
6 นางสาวฐิติรัตน์ ละออโชติสมบัติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
7 นายชนุต เกษมฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
         

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์