แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ รายละเอียด