14/02/56 นิสิตปริญญาเอก ม.เกษตรฯ ศึกษาดูงาน

140256_1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นำโดย รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ได้นำนิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าศึกษาดูงานกับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทางสำนักฯ ให้การต้อนรับ

โดย น.สพ.สุรพัฒน์ เลาหวณิช และ น.สพ.ทวี พงษ์สุพรรณ์ เป็นผู้บรรยายและพาศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

ภาพ : บัณฑิต

ข่าว : ฐิติรัตน์