17/09/55 สัตวแทพย์ ม.เกษตรฯ เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2555 นิสิตสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 52 คน

 เข้าอบรม-ดูงาน ด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัคซีน

ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสัตวแพทย์รัชนี อัตถิ พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

170955