04/09/55 ม.มหิดลเข้าเยี่ยมชมดูงาน

คณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา ม.มหิดล ได้มาขอศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตวัคซีนชีวภัณฑ์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมี น.สพ.วันชัย ตีรถะวรวรรณ และ น.สพ.พรชัย ศรีดามา เป็นวิทยากรในการบรรยายขั้นตอนการผลิตต่างๆ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 55 ที่ผ่านมา

040955

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!