21/11/59 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าศึกษาเยี่ยมชม สทช.

0021/11/59 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าศึกษาเยี่ยมชม สทช. 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ด้วยโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกได้นำนักศึกษาหลักสูตรการผลิตสัตว์ทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 จำนวน 25 นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ขที่ผลิตโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับเกียรติจาก น.สพ.สุรพัฒน์ เลาหวณิช หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!