14/05/62 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น"

00014/05/62 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น" โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักฯ

ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

{gally}activity/meeting_sumina/140562_1