23/02/54 อบรมการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

page230254

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2554 สทช.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมให้กับบุคลากร สทช.

ภายใต้หัวข้อ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!