04/07/57 รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

pub app57 1

04/07/57 รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียด

 

09/07/57 แก้ไขวันที่ประเมินสมรรถนะ จากเดิมวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เปลี่ยนเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  รายละเอียด