13/09/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำน่าย

120962 112/09/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำน่าย ***ยื่นใบสมัคร 20-26 กันยายน 2562***

1.1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

1.4 ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

1.5 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา

1.6 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

1.7 ตำแหน่ง พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

1.8 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร | Download ใบสมัคร

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!