ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 (สทช.) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 (สทช.) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ | รายละเอียด