อาคารอาหารบริรักษ์

อาคารอาหารบริรักษ์ (อาคารส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์)

Click image to open!
Click image to open!