16/02/60 ที่ วด.21/2560 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

16/02/60 ที่ วด.21/2560 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

รับ-ยื่นซองสอบราคา 16-28 ก.พ. 2560

เปิดซองใบเสนอราคา 1 มี.ค. 2560 เวลา 11.00 น.

รายละเอียด