23/02/58 ที่ วด.21/2558 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

23/02/58 ที่ วด.21/2558 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

รับ-ยื่นซองเอกสาร 23 ก.พ. - 5 มี.ค. 2558

เปิดซอง 6 มี.ค. 2558 เวลา 10.00 น.

รายละเอียด