ภาพวัคซีนและสารทดสอบโรคแต่ละชนิด

ภาพวัคซีนและสารทดสอบโรคที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

วัคซีนสำหรับโค-กระบือ-แพะ-แกะ

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

วัคซีนสำหรับสุกร

Click image to open!
Click image to open!

วัคซีนสำหรับสัตว์ปีก

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

สารทดสอบโรค(แอนติเจน)

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!