ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2562)

 

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2562 | รายละเอียด

ฉบับแก้ไข เรื่อง “การเตรียมไวรัสอหิวาต์สุกรชนิดรุนแรงจากเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SK6 | รายละเอียด (แก้ไข 31 ต.ค. 62)