วงเงินงบประมาณ การจ้างซ่อมเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการยี่ห้อ UNIAIR ขนาด 30 HP จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณ การจ้างซ่อมเครื่องปรับอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการยี่ห้อ UNIAIR ขนาด 30 HP จำนวน 1 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง 28 พ.ค. 2557

รายละเอียด