วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปีบัญชี 2562

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปีบัญชี 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2562 | วาระการประชุม

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 | วาระการประชุม

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 | วาระการประชุม

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 | วาระการประชุม

ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กันยายน 2562 | วาระการประชุม