วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปีบัญชี 2561

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพิ่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปีบัญชี 2561

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่  8 มกราคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย

วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด | ไฟล์บรรยาย