13/02/63 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563

แบบสอบถามความคิดเห็น12013/02/63 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ลิ้งแบบสอบถามออนไลน์ https://forms.gle/VA3m3dG857AUyf9v6 หรือ สแกน QR Code นี้ แบบสอบถามความต้องการ

 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2563 ลิ้งแบบสอบถามออนไลน์ https://forms.gle/fHm39usfP519JNqy9 หรือ สแกน QR Code นี้ แบบสอบถามความคิดเห็น