IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 20/06/60 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ บุคลากร สทช. คุณฐิติรัตน์ 51
2 31/05/60 โครงการสัมมนา หลักสูตร "ระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ" คุณฐิติรัตน์ 82
3 17/05/60 โครงการอบรม หลักสูตร "การจัดการความรู้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน" คุณฐิติรัตน์ 66
4 11/01/60 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ" ประจำปี 2560 คุณฐิติรัตน์ 219
5 15/12/59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการสร้างความรักความผูกพันธ์และความภักดีต่อองค์กร"ฯ คุณฐิติรัตน์ 148
6 29/11/59 โครงการสัมมนา หลักสูตร การสอบเทียบและตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด GMP คุณฐิติรัตน์ 123
7 21/11/59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน" คุณฐิติรัตน์ 112
8 20/10/59 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2560 คุณฐิติรัตน์ 121
9 19/08/59 การประชุม"วิชาการชีวภัณฑ์สัตว์" ประจำปี 2559 คุณฐิติรัตน์ 246
10 21/04/59 Routine to Research : R2R (พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร) คุณฐิติรัตน์ 228
11 21/4/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร"การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด(Cleaning Validation)" คุณฐิติรัตน์ 305
12 31/03/59 ประชุมหารือร่วมกับ สคบ. เรื่องการผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค คุณฐิติรัตน์ 209
13 01/02/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร "Contamination Control in a Pharmaceutical GMP Environment" คุณฐิติรัตน์ 215
14 23/12/58 โครงการฝึกอบรม"เทคนิคการวเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ" คุณฐิติรัตน์ 148
15 16/12/58 การประชุมทางวิชาการ การบริหารจัดการชีวภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์ ปีะ 2559 คุณฐิติรัตน์ 279
16 24/11/58 โครงการฝึกอบรม "การบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่" ประจำปี 2559 คุณฐิติรัตน์ 647
17 17/07/58 โครงการฝึกอบรม "การดับเพลิงขั้นต้น" ปี 2558 รุ่นที่ 1 คุณฐิติรัตน์ 286
18 17/07/58 โครงการฝึกอบรม "การดับเพลิงขั้นต้น" ปี 2558 รุ่นที่ 2 คุณฐิติรัตน์ 308
19 12/05/58 โครงการสัมมนาประจำปี 2558 "การจัดการความเครียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" คุณฐิติรัตน์ 399
20 23/04/58 โครงการสัมมนนาหลักสูตร"หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติ" คุณฐิติรัตน์ 176
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

ที่ตั้ง สทช.